Oprócz odznak turystyki kwalifikowanej i odznak krajoznawczych oraz odznak klubowych i kadry funkcjonujących w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym istnieją też odznaki ustanowione przez inne niż PTTK stowarzyszenia, organizacje i instytucje.

Odznaka Najstarszą odznaką turystyczną, istniejącą od 1935 r., jest GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO (GOT PTT). Od momentu jej wprowadzenia po dziś dzień cieszy się ogromną popularnością. Celem Górskiej Odznaki Turystycznej PTT jest zachęcanie do poznawania polskich i ościennych gór oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. GOT PTT można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku. O przyznanie Odznaki można ubiegać się od 10. roku życia. Odznaka jest ustanowiona w dwóch kategoriach i ma pięć stopni: mały brązowy, mały srebrny, mały złoty, duży srebrny i duży złoty.

OdznakaDla dzieci od 8. do 14. lat przeznaczona jest GÓRSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO „KU WIERCHOM”. Celem GOT PTT „Ku Wierchom” jest zachęcenie dzieci do poznawania polskich gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej, a także informacja o istnieniu i działalności PTT. GOT PTT „Ku Wierchom” można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku, w dowolnym okresie czasu. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, rajdów, w czasie „zielonych” i „białych” szkół oraz innych imprez turystycznych. Odznaka jest jednostopniowa

Odznaka KRAJOZNAWCZA ODZNAKA IM. DR. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO ustanowiona przez Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu ma służyć przybliżeniu sylwetki dr. Tytusa Chałubińskiego, najsłynniejszego lekarza XIX-wiecznej Warszawy, odkrywcy Zakopanego, pioniera taternictwa i turystyki górskiej, jednego z współzałożycieli Towarzystwa Tatrzańskiego, które zostało reaktywowane z dniem 10.10.1981 r. na fali solidarnościowego zrywu. Jest rodzajem hołdu dla tego wielkiego człowieka, a jednocześnie zachętą do poznawania jego życia, a także tatrzańskich tras jakimi podążał. Wychodzi tym samym naprzeciwko statutowym celom Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego nakierowanym na poznawanie i kontemplowanie piękna polskich gór oraz zachowanie ich w niezmienionym stanie dla potomnych. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością dr. Tytusa Chałubińskiego wymienionych w Regulaminie. Odznaka jest jednostopniowa, a czas jej zdobywania nieograniczony.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „TYSIĘCZNIKI TRZECH NARODÓW” (TTN PTT). Celem Odznaki PTT „Tysięczniki Trzech Narodów” jest zachęcanie do poznawania gór Polski, Czech i Słowacji oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. TTN PTT można zdobywać we wszystkich pasmach górskich Polski, Czech i Słowacji w ciągu całego roku. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Aby zdobyć poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę szczytów: stopień brązowy – 20, stopień srebrny – 30, stopień złoty – 40.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Bielsku-Białej ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „ZAMKI TRZECH NARODÓW” (ZTN PTT). Celem Odznaki PTT „Zamki Trzech Narodów” jest zachęcanie do poznawania historii Polski, Czech i Słowacji poprzez odwiedzanie zamków, twierdz i ich ruin oraz do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa. ZTN PTT można zdobywać we wszystkich trzech krajach w ciągu całego roku. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Aby zdobyć poszczególne stopnie odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę obiektów: stopień brązowy – 20, stopień srebrny – 30, stopień złoty – 40.

Odznaka W 2014 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z inicjatywy Oddziału PTT w Chrzanowie ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNĄ PTT „WIELKA KORONA BESKIDÓW” (OKT PTT WKB). Celem OKT PTT „Wielka Korona Beskidów” jest popularyzacja turystki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów turystycznych i krajoznawczych oraz nawiązanie do historii PTT. Odznakę OKT PTT WKB uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm Beskidów na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy oraz najwyższych szczytów poszczególnych grzbietów Beskidów Śląsko-Morawskich. OKT PTT WKB jest odznaką dwustopniową. Pierwszy stopień stanowią cztery niezależne odznaki: „Korona Beskidów Polskich”, „Korona Beskidów Czeskich”, „Korona Beskidów Słowackich” i „ Korona Beskidów Ukraińskich”. Drugim stopniem jest „Wielka Korona Beskidów”. Aby zdobyć poszczególne odznaki należy zaliczyć odpowiednią liczbę szczytów: na „Koronę Beskidów Polskich” – 9, „Koronę Beskidów Czeskich” – 6, „Koronę Beskidów Słowackich” – 9 i „Koronę Beskidów Ukraińskich” – 11. OKT PTT „Wielka Korona Beskidów” otrzymuje się za zdobycie wszystkich czterech odznak pierwszego stopnia.

Odznaka W 2015 r. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ustanowił ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNA PTT „TURYSTYCZNA KORONA TATR”. OKT PTT „Turystyczna Korona Tatr” obejmuje główne szczyty w Tatrach polskich i słowackich, na które prowadzą szlaki turystyczne. Do „Turystycznej Korony Tatr” zaliczono też sześć wybitnych przełęczy tatrzańskich, które są docelowym punktem wyjścia, z których nie prowadzi szlak turystyczny na pobliski szczyt. Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, obywatelstwo, płeć czy przynależność organizacyjną. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

OdznakaW 1997 r. powstał Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Klub zrzesza osoby, które weszły na najwyższe szczyty gór Polski lub sposobią się do osiągnięcia tego w dowolny sposób i w dowolnym czasie. Celem Klubu jest popularyzacja turystyki górskiej, zasad jej uprawiania, a także krajoznawstwa terenów górskich – poznawania ich dziejów, tradycji, kultury i zabytków. Członkowie Klubu obecni na wszystkich szczytach Korony Gór Polski otrzymują godność „Zdobywcy” Korony Gór Polski, pozostałe osoby – tytuł „Kandydata” na zdobywcę. Nadanie godności „Zdobywcy” odbywa się podczas imprez klubowych wg ustalonego obrzędu, fizycznym tego potwierdzeniem jest dyplom i ODZNAKA ZDOBYWCY KORONY GÓR POLSKI.

OdznakaIdea KRAJOZNAWCZEJ ODZNAKI IM. JANA PAWŁA II powstała w 1985 r. wśród katolickich turystów, którzy chcą przez nią propagować szereg wartości wędrówek krajoznawczych szczególnie ważnych dla chrześcijaństwa. Idąc za tyloma wezwaniami Papieża Jana Pawła II do wychowania w pełni człowieczeństwa, odznaka ma zachęcać do pożytecznego spędzania wolnego czasu, które ubogaci człowieka zarówno w jego sferze fizycznej, jak i duchowej. Chce zapoznać z wielkim bogactwem szeroko pojętej kultury na której swe piętno wycisnął Kościół. Głównym jednak celem jest pogłębienie wiary. Odbywając pielgrzymki, nawiedzając miejsca święte, obcując przy tym z pięknem przyrody, uczestnicy mogą zbliżyć się do Tego, któremu poświęcono tyle budowli, który jest Stwórcą piękna świata. Z chrześcijańskimi odwiedzinami zwiąże się modlitwa w intencjach Kościoła, szczególnie zaś Papieża Jana Pawła II, któremu dedykowana jest odznaka. Regulamin odznaki jest tak pojęty, że umożliwia zdobywanie jej każdemu zainteresowanemu, niezależnie od możliwości fizycznych i miejsca zamieszkania. Wymaga jednak i uczy systematyczności i aktywności. Odznaka ma sześć stopni: Dziecięcą, brązowy, srebrny i złoty oraz „Za wytrwałość” i „Z Diamentami”. Odznakę weryfikuje i przyznaje Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Krakowskiej.

Odznaka W 2001 r. – pierwszym Roku Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa – Roku Prymasa Tysiąclecia, Parafialny Klub Sportowy „Markus” przy Parafii Trójcy Przenajświętszej w Łodzi ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO. Celem odznaki jest upamiętnienie życia i działalności oraz przybliżenie turystom postaci Stefana Kard. Wyszyńskiego. Odznakę może zdobywać każdy turysta podczas dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich i motorowych, poprzez zwiedzanie miejscowości i obiektów lub udział w uroczystościach związanych z życiem i działalnością Stefana Kard. Wyszyńskiego. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2009 r. Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy przy Głównej Kwaterze Związku Harcerstwa Polskiego w celu zachęcania zuchów, harcerzy i instruktorów do uprawiania turystyki kwalifikowanej, poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody ustanowił HARCERSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA (HOTK). HOTK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych odbywanych na dowolnym terenie, według regulaminów poszczególnych odznak turystyki kwalifikowanej oraz odznak krajoznawczych. Odznakę zdobywa się zwiedzając określoną w Regulaminie ilość obiektów uczestnicząc w realizacji zadań zespołowych, zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz indywidualnych wędrówkach. Warunkiem dodatkowym zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest uczestnictwo w imprezie międzyśrodowiskowej na szczeblu hufca, a w stopniu złotym na szczeblu chorągwi. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2016 r. Hufiec Lubliniec z Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego ustanowił HOT – HARCERSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ŚLADAMI HARCERZY HUFCA ZHP LUBLINIEC 1923-1939”. Celem odznaki jest zapoznanie zuchów, harcerzy, turystów i krajoznawców z postaciami i miejscami związanymi z działalnością Hufca ZHP Lubliniec w latach 1923-1939. Aby zdobyć odznakę należy odwiedzić miejsca wskazane w Regulaminie, udokumentować swoją obecność wykonując zdjęcia na tle obiektu i przesłać zgromadzony materiał w formacie pdf na adres hot.lubliniec@gmail.com. Odznaka ma dwa stopnie. W 2017 r. Komisja Historyczna Hufca ZHP Lubliniec, przy wsparciu Komendy Hufca i Kręgu Instruktorskiego zorganizowała I Harcerską Noc Muzeów. Jedną z atrakcji imprezy było zdobywanie specjalnie przygotowanej na tą okoliczność „Nocnej HOT”.

Odznaka Polski Związek Motorowy ustanowił ODZNAKĘ TURYSTY MOTOROWEGO (PZM), której zdobywanie ma sprzyjać poznawaniu przeszłości i współczesności kraju; jego historii, zabytków, dzieł sztuki, osobliwości przyrody oraz osiągnięć gospodarczych i kulturalnych. Odznakę Turysty Motorowego może uzyskać każdy użytkownik motoroweru i pojazdu motorowego; kierowca lub pasażer uprawiający czynnie turystykę motorową, który spełnił warunki zawarte w regulaminie. Turysta motorowy ubiegający się o przyznanie odznaki otrzymuje „Książeczkę Turysty Motorowego”, która służy do pamiętnikarskiego rejestrowania wyników turystycznych. Odznaka ma sześć stopni: młodzieżowy, brązowy, srebrny, złoty oraz złoty z kompasem i złoty z wawrzynem. Młodzież do lat 16. zdobywa odznakę, poczynając od stopnia młodzieżowego, a osoby powyżej 16. lat zdobywają poszczególne stopnie odznaki, poczynając od stopnia brązowego. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie turystyki motorowej, Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM może przyznać osobom fizycznym i prawnym odznakę złotą z wawrzynem z pominięciem przepisów regulaminowych.

Odznaka Polski Związek Motorowy ustanowił również ODZNAKĘ TURYSTY CARAVANINGOWEGO (PZM), której zdobywanie ma sprzyjać poznawaniu przeszłości i współczesności Polski i innych krajów, ich historii, zabytków, dzieł sztuki, osobliwości przyrody, osiągnięć gospodarczych i kulturalnych oraz kształtowaniu postaw w zakresie ochrony przyrody, przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, krzewienia kultury caravaningowej, motoryzacyjnej, turystycznej i wypoczynku, rozwijania przyjaźni między ludźmi jak również propagowania caravaningu uprawianego indywidualnie i zbiorowo. Odznakę Turysty Caravaningowego może uzyskać każdy, kto czynnie uprawia tę formę turystyki, niezależnie od tego czy wykorzystuje do tego sprzęt własny, klubowy czy wypożyczony. Odznaka ma sześć stopni: „Wilczka Caravany”, brązowy, srebrny, złoty oraz złoty z kompasem i złoty z wawrzynem.

Odznaka Komisja Turystyki Kolarskiej Międzynarodowego Związku Turystycznego (Alliance Internationale de Tourisme, AIT) w celu spopularyzowania tego rodzaju turystyki kwalifikowanej i przyczynienia się w ten sposób do realizowania zadań AIT ustanowiła MIĘDZYNARODOWĄ ODZNAKĘ TURYSTYKI KOLARSKIEJ AIT. Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej przyznawana jest przez Komisję Turystyki Kolarskiej AIT indywidualnie kolarzom na wniosek klubów lub organizacji turystycznych zrzeszonych w AIT. Uczestnictwo w rajdach potwierdzane jest przez kluby organizujące daną imprezę. Karty drogowe należycie skompletowane i poświadczone powinny być przesłane do sekretariatu Komisji Turystyki Kolarskiej AIT. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka Europejska Federacja Turystyki Rowerowej (Union Europeenne de Cyclotourisme, UECT) wraz z partnerami w celu propagowania turystyki rowerowej na terenie Europy i odwiedzania charakterystycznego miejsca w każdym kraju europejskim ustanowiła ODZNAKĘ I CERTYFIKAT UECT. Podstawą do zdobywania odznaki jest posiadanie „Książeczki drogowej”. „Książeczka drogowa” ma miejsca do uzyskania potwierdzenia odwiedzenia charakterystycznego miejsca w danym kraju. Wymagane jest tylko jedno miejsce dla danego kraju. Odznaka ma 8 stopni. Odwiedzone miejsca w wybranych krajach są odnotowane w „Książeczce drogowej”. Za każdy zdobyty stopień zdobywający otrzymuje odznakę. Po osiągnięciu ósmego stopnia zdobywający uzyskuje Certyfikat Europejskiej Turystyki Rowerowej UECT. Odznaki i Certyfikat zdobywać mogą jedynie członkowie federacji zrzeszonych w UECT.

Odznaka W celu spopularyzowania indywidualnej i grupowej turystyki rowerowej, poznania walorów Ziemi Oławskiej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu Starostwo Powiatowe w Oławie w 2007 r. ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ROWEREM PO ZIEMI OŁAWSKIEJ”. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejechanie tras opisanych w przewodniku rowerowym „Nieznane okolice powiatu oławskiego”. Odznakę można zdobywać od 12. roku życia. Odznakę mogą zdobywać osoby indywidualne i grupy zorganizowane młodzieży szkolnej pod opieką nauczyciela – kierownika wycieczki. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2004 r. Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik” ustanowił WYSZKOWSKĄ ODZNAKĘ KRAJOZNAWCZĄ WOK „HUTNIK”. Celem odznaki jest zachęcanie do systematycznego poznania walorów przyrodniczych, krajobrazowych, etnograficznych, kulturalnych i historycznych Wyszkowa i jego okolic oraz popularyzacja idei Małej Ojczyzny i turystyki. Nadzór nad zdobywaniem odznaki sprawuje Klub Turystyczny „Leśna Szkoła” działający przy WOK „Hutnik”. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów krajoznawczych w określonym regulaminem czasie. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę w stopniu popularnym można zdobywać po ukończeniu 5., a pozostałe stopnie po ukończeniu 7. roku życia.

Odznaka ODZNAKA „TARCZA MYŚLIBORA” przeznaczona jest dla uczestników cyklu popularyzatorskiego „Pokochaj swoje miasto” opracowanego i prowadzonego przez Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli” z Myśliborza. Odznaka ma trzy stopnie: Brązowa „Tarcza Myślibora”, Srebrna „Tarcza Myślibora” i Złota „Tarcza Myślibora”. Każdy stopień odznaki ma inny zakres wymagań zawarty w Regulaminie. Odznakę przyznaje „Kapituła Tarczowników” powołana przez Sekcję Dziedzictwa Kulturowego i Historii Stowarzyszenia wg opracowanych zasad.

Odznaka W 2004 r., z okazji 2 Rowerówki Dookoła Gminy, Koło Turystyczne przy Ośrodku Kultury w Miejskiej Górce ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „ZNAM GMINĘ MIEJSKA GÓRKA”. W 2006 r. odznaka została przejęta przez Towarzystwo Turystyczne „TRAMP”. Odznaka jest wyróżnieniem turysty za znajomość gminy Miejska Górka, jej historii, tradycji, zabytków kultury, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych. Odznakę zdobywa się podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych zbiorowych lub indywidualnie, pieszych lub rowerowych. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie miejscowości i miejsc wymienionych w wykazie załączonym do Regulaminu. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8. roku życia. Odznaka ma stopień podstawowy oraz honorowy nadawany za zasługi i szczególną znajomość gminy.

Odznaka W celu popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych powiatu garwolińskiego Stowarzyszanie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” w 2008 r. ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ „ODZNAKA GARWOZNAWCY”. Odznakę zdobywa się odbywając wycieczki piesze, rowerowe i kajakowe po powiecie garwolińskim, przestrzegając zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, terenach leśnych i na wodach. Warunkiem zdobycia odznaki jest odwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów i przebycie określonej liczby kilometrów szlaków turystycznych powiatu garwolińskiego wymienionych w załączniku do Regulaminu. Odznakę można zdobywać od 5. roku życia. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W 2012 r. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ GMINY BRENNA mającą dwa stopnie: srebrny i złoty oraz jednostopniową DZIECIĘCĄ BREŃSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ. Odznaka w stopniu srebrnym i złotym przeznaczona jest dla osób powyżej 12. roku życia, natomiast odznaka dziecięcia dla osób poniżej tej granicy wiekowej. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki pieszej oraz atrakcji turystycznych Gminy Brenna. Odznaki można zdobywać wędrując po wyznaczonych punktowanych szlakach oraz po zwiedzeniu określonej liczby miejsc zawartych w Regulaminie. Turysta zdobywający odznakę, prowadzi książeczkę „Odznaka Turystyczna Gminy Brenna”, którą można zakupić w Informacji Turystycznej w Brennej.

Odznaka ODZNAKA TURYSTYCZNA „PRZYJACIEL CZERWIONKI-LESZCZYN” została ustanowiona z inicjatywy Koła PTTK „Ramża” oraz Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Celem odznaki jest zachęcenie mieszkańców gminy i miasta oraz turystów do poznania ciekawych miejsc, zabytków, budowli historycznych, ścieżek edukacyjnych oraz pomników przyrody na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej. Aby zdobyć odznakę należy zwiedzić obiekty i miejsca ze Spisu atrakcji zamieszczonego w Regulaminie odznaki. Potwierdzeń odwiedzonych miejsc i zwiedzonych obiektów można dokonywać w specjalnej książeczce zakupionej w Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce-Leszczynach lub pobranej ze strony internetowej miasta. Brak ograniczeń wiekowych i czasowych dla zdobycia odznaki. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W 2013 r. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej ustanowiło KRAJOZNAWCZĄ ODZNAKĘ GÓRNOŚLĄSKĄ. Celem odznaki jest popularyzacja walorów historycznych i krajoznawczych Górnego Śląska w jego historycznych granicach. Odznakę można zdobywać w ramach wycieczek szkolnych oraz dzięki zbiorowej lub indywidualnej aktywności turystycznej. Zwiedzanie odbywa się w 6. grupach tematycznych. Aby zdobyć odznakę popularną należy zwiedzić i potwierdzić pieczątką określoną w Regulaminie liczbę miejsc. Odznaka ma stopień popularny oraz honorowy przeznaczony dla grup zorganizowanych.

Odznaka W 2014 r. Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej ustanowiło KRAJOZNAWCZĄ ODZNAKĘ DOLNOŚLĄSKĄ. Celem Odznaki jest upowszechnianie wiedzy o geografii i historii Dolnego Śląska oraz o jego dziedzictwie cywilizacyjnym i kulturowym. Zdobywanie odznaki ma służyć rozwijaniu lokalnego, śląskiego patriotyzmu, polegającego na szacunku dla wielonarodowej tradycji Śląska oraz służyć trosce o cały region, będący wspólnym dobrem jego mieszkańców bez względu na ich narodowość, wyznanie i przekonania polityczne. Odznakę można zdobywać w ramach wycieczek szkolnych oraz dzięki zbiorowej lub indywidualnej aktywności turystycznej. Obiekty wymagane do zwiedzenia podzielono na osiem grup tematycznych. Aby zdobyć odznakę popularną należy zwiedzić i potwierdzić pieczątką określoną w Regulaminie liczbę obiektów i miejsc. Odznaka ma stopień popularny oraz honorowy przeznaczony dla grup zorganizowanych.

OdznakaW 2016 r. Zarząd Powiatu Kaliskiego ustanowił ODZNAKĘ „SZLAK KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH ZIEMI KALISKIEJ”. Odznaka została ustanowiona w celu popularyzacji wśród pielgrzymów, turystów i mieszkańców propagowania szeroko pojętej kultury, a w szczególności drewnianych kościołów nierozerwalnie związanych z chrześcijaństwem powiatu kaliskiego w jego długiej ponad tysiącletniej historii. Odznaka ma zachęcić do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, które ubogaci odwiedzającego zarówno w sferze fizycznej jak i duchowej. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 5. roku życia podczas wycieczek indywidualnych, rodzinnych, zbiorowych, uprawiając dowolny rodzaj turystyki. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny i złoty oraz honorowy. Odznakę z wyjątkiem odznaki stopnia honorowego przyznaje Zespół Weryfikacyjny przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu.

OdznakaW 2018 r. Powiat Legionowski w porozumieniu i przy współudziale Oddziału PTTK Mazowsze w Warszawie i Hufca ZHP Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom” Chorągwi Stołecznej ZHP ustanowił ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ SZLAKU POLSKI WALCZĄCEJ NA TERENIE POWIATU LEGIONOWSKIEGO. Celem odznaki jest rozbudzenie wśród mieszkańców i turystów zainteresowania bogatą historią zmagań Polaków o niepodległość na ziemiach obecnego powiatu legionowskiego, zapoznanie z miejscami pamięci oraz zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych do uprawiania turystyki pieszej nizinnej i rowerowej na terenie powiatu legionowskiego. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia. Odznaka została wydana na czas ograniczony do końca 2020 r. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka ODZNAKA KRAJOZNAWCZA „PASJONAT WDZYDZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO” została ustanowiona przez Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejście lub przejechanie na rowerze wyznaczonej trasy dla danego stopnia odznaki, zwiedzenie odpowiedniej liczby form ochrony przyrody, miejsc i obiektów zarówno historycznych jak i kulturowych. Potwierdzenia przejechanych tras należy dokonywać w specjalnie do tego celu przeznaczonym „Dzienniczku wycieczek kolarskich”. Odznaka Krajoznawcza „Pasjonat WPK” ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Zarówno dzienniczek, jak i odznaka są nieodpłatne i dostępne w Zarządzie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

Odznaka W 2016 r. Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej ustanowił MAGURSKĄ ODZNAKĘ TERENOWĄ. Celem odznaki jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Magurskiego Parku Narodowego oraz popularyzacja turystyki przyrodniczej w Beskidzie Niskim. Magurską Odznakę Terenową można uzyskać po odwiedzeniu 9 miejsc zlokalizowanych na ternie Magurskiego Parku Narodowego. Odznakę można zdobywać od 7. roku życia. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka ODZNAKA „W KRĘGU LACKOWEJ” jest przyznawana przez operatora serwisu www.niski.pl. Celem odznaki jest promowanie aktywnego stylu życia przez biegi i wędrówki po górach, a także poznawanie piękna, historii, przyrody, tradycji i kultury Beskidu Niskiego. Oznakę może zdobywać każdy kto ukończył 18 lat lub osoba niepełnoletnia znajdująca się pod opieką prawnego opiekuna. Odznaka ma cztery stopnie: brązowy, srebrny, złoty i platynowy. Na każdy stopień odznaki należy zrealizować 5 wycieczek o minimalnej łącznej długości 50 km. Na odznakę platynową wycieczki muszą być przeprowadzone w warunkach zimowych w okresie od grudnia do marca.

Odznaka W 2014 r. Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”, Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM” i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” ustanawiły ODZNAKĘ ZDOBYWCY – QUIZ QUESTING. Odznaka służy upowszechnianiu Questingu, popularyzacji walorów krajoznawczych i turystycznych obszaru działania ww. LGD. Zdobywając odznakę należy z poszanowaniem odnosić się do zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego. O przyznanie odznaki może ubiegać się każdy, kto wykaże w sposób określony regulaminem, przejście bądź przejechanie odpowiedniej ilości questów, z 35. stworzonych w ramach projektu QUIZ. Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek. Odznaka ma cztery stopnie: „Poszukiwacz”, „Tropiciel”, „Odkrywca” i „Zdobywca”.

Odznaka Starostwo Powiatowe w Wieruszowie w celu zachęcenia do aktywności fizycznej i dbałości o własne zdrowie poprzez indywidualne lub grupowe uprawianie marszów, biegów, jazdy rowerowej i narciarskiej na orientację, jako formy aktywnego wypoczynku ustanowiło ODZNAKĘ POWIATOWĄ ORIENTEERINGU SPRAWNOŚCIOWEGO (OPOS). Odznakę może zdobywać każdy, bez względu na wiek, kto zaliczy określoną liczbę obiektów „mapowych” (sportowych) z wykazu zawartego w Regulaminie. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka ODZNAKA „DOGWAY – PSI TURYSTA” została ustanowiona w 2012 r. przez hodowlę AKI Line oraz klub DOG Line i jest wzorowana na odznakach PTTK. Celem odznaki jest promowanie odpowiedzialnych zachowań wobec posiadanego psa, uwzględniających jego potrzeby oraz ich utrwalanie poprzez wielostopniowość i czas trwania jej zdobywania, popularyzacja aktywnej turystyki pieszej z psem, zachęcenie do poznawania walorów krajoznawczych Polski. Możliwość zdobywania odznaki jest otwarta dla wszystkich, bez względu na narodowość czy pochodzenie. Odznakę można zdobywać począwszy od ukończenia 10. roku życia. Odznaka ma pięć stopni małych: biały, żółty, zielony, niebieski i czerwony oraz trzy stopnie duże: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka Wędrując śladami świętej Jadwigi, zapoznając się z jej życiem i dokonaniami, zwiedzając ważne miejscowości oraz zabytki ziemi złotoryjskiej można zdobyć ustanowioną w 2005 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (TMZZ) ODZNAKĘ JADWIŻAŃSKĄ. Odznakę można zdobywać pieszo, na rowerze, a także z wykorzystaniem innego środka transportu – indywidualnie, w gronie rodziny lub w grupach zorganizowanych, np. podczas październikowych „Rajdów Jadwiżańskich” organizowanych przez TMZZ. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W celu popularyzacji walorów turystycznych okolicy, w tym najciekawszych miejsc na pograniczu polsko-czeskim, w rejonie Gór Opawskich i Jesioników, Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach ustanowił w 2010 r. ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ „111”. Odznakę zdobywa się poprzez odwiedzenie obiektów znajdujących się na liście załączonej do regulaminu. Zdobywanie odznaki to także okazja do poznania historii Księstwa Biskupów Wrocławskich, dziejów „krainy złota” i wodolecznictwa, malowniczych panoram, wież widokowych, wodospadów, jaskiń, zamków, muzeów i stylowych schronisk. Oferta OW „Czerwony Kozioł” adresowana jest, zarówno do grup organizowanych, jak i turystów indywidualnych. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka W celu przybliżenia mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego historii i walorów krajoznawczych regionu oraz zwrócenia uwagi na ochronę zabytków, Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy” ustanowiło ODZNAKĘ „WĘDROWIEC GLIWICKI”. Zdobywanie Odznaki polega na pokonywaniu samodzielnie bądź grupowo z przewodnikiem punktowanych tras wyznaczonych przez Stowarzyszenie. Mapy tras wraz z zadaniami do wykonania są do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia: www.gliwiczanie.pl. Warunkiem dodatkowym zdobycia Odznaki dla mieszkańców Gliwic jest pomoc członkom Stowarzyszenia w pracach na Cmentarzu Hutniczym w wymiarze 3 godzin dla każdego ze stopni, a dla osób spoza Gliwic potwierdzenie pracy na rzecz obiektów historycznych w miejscu zamieszkania bądź jednorazowe odwiedzenie Cmentarza Hutniczego w jedną z sobót w okresie od maja do września. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2019 r. Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”, Robert Filipski w Szczecinie ustanowiło ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ „WYPRAWY Z WIKINGIEM W NIEZNANE” – KORONA SZLAKÓW POMORZA ZACHODNIEGO. Celem odznaki jest zachęcanie społeczeństwa do udziału w „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane” promujących znakowane szlaki oraz walory turystyczne, krajoznawcze i historyczne Pomorza Zachodniego. Odznakę można zdobywać tylko na „Wyprawach z Wikingiem w Nieznane”. Obecnie wyprawy z Wikingiem to jesienno-zimowo-wiosenne piesze wędrówki jednodniowe, ale w planach są również wycieczki weekendowe i dłuższe, a także rowerowe. Uczestnicy dawnych wypraw z Wikingiem mogą podczas zdobywania odznaki uwzględnić wszystkie dotychczas pokonane trasy. Odznaka ma cztery stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty.

Odznaka W 2019 r. Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” ustanowiło RADZYŃSKĄ ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ. Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy o Radzyniu Podlaskim i jego walorach turystyczno-krajoznawczych. Odznakę mogą zdobywać turyści w dowolnym wieku, bez względu na narodowość. Warunkiem zdobycia Odznaki jest przejście Miejskiego Szlaku Turystycznego opisanego w przewodniku Roberta Mazurka „Spacerkiem po Radzyniu Podlaskim”. Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji „Książeczki Radzyńskiej Odznaki Turystycznej”, którą można nabyć w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturowej w Radzyniu Podlaskim. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” w Żorach ustanowił ODZNAKĘ „MIŁOŚNIK RZEKI SKAWY”. Odznakę można uzyskać biorąc udział w spływie, na rzece Skawa, przez 3 lata z rzędu lub płynąc 5 razy w dowolnym okresie czasu. Udział w imprezach powinien być potwierdzony w książeczkach odznak TOK PTTK i OT PZKaj. Odznakę weryfikuje Referat Weryfikacyjny Odznak Kajakowych PTTK i PZKaj. przy ŚKTK „Neptun”. Posiadacz odznaki zostaje honorowym propagatorem uroku rzeki Skawy i organizatora imprez na tej rzece. Odznaka jest jednostopniowa.

Odznaka Turyści korzystający z bazy schronisk młodzieżowych mogą zdobywać ODZNAKĘ TURYSTYCZNĄ PTSM „PRZYJACIEL SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH”. Odznaka jest miłą pamiątką z pobytu w polskich schroniskach młodzieżowych. Odznakę może zdobyć każdy turysta w wieku powyżej 6. lat niezależnie od narodowości będący członkiem PTSM lub MFSM. Warunek przynależności do PTSM nie dotyczy dzieci do lat 10. oraz zdobywających odznakę małą w stopniu brązowym. Ustanowiono trzy rodzaje odznaki w pięciu stopniach: dziecięcą, brązową, srebrną i złotą oraz dużą z laurem. Odznakę zdobywa się w kolejności od małej brązowej, bez konieczności uzyskania odznaki dziecięcej. Odznakę przyznają Komisje Weryfikacyjne przy oddziałach PTSM.

To oczywiście tylko przykłady odznak turystycznych i krajoznawczych ustanowionych przez inne niż Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze stowarzyszenia, organizacje i instytucje. Szerszą ofertę prezentuje poniższa tabela, która w miarę pozyskiwania informacji o nowych odznakach, bądź zmianach w regulaminach już istniejących, będzie uzupełniana i aktualizowana. Życzymy miłej zabawy i niezapomnianych przeżyć podczas zdobywania odznak!
Lp.
Nazwa Odznaki
Rok
ustanowienia
Weryfikacja

1.

Akcja paszportowa i Odznaka „Miejski Szlak Turystyczny w Nysie”
?
Punkt Informacji Turystycznej
Bastion św. Jadwigi w Nysie

2.

Górska Odznaka Turystyczna PTT (GOT PTT)
1935
Komisje GOT PTT

3.

Górska Odznaka Turystyczna PTT „Ku Wierchom”
?
Komisje GOT PTT

4.

Harcerska Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza (HOTK)
2009
Inspektorat Turystyczno-Krajoznawczy
przy Głównej Kwaterze ZHP

5.

HOTK Chorągwi Warmińsko Mazurskiej ZHP
?
Komenda Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP

6.

HOT – „Śladami harcerzy Hufca ZHP Lubliniec 1923-1939”
2016
Hufiec ZHP Lubliniec

7.

Krajoznawcza Odznaka Dolnośląska
2014
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

8.

Krajoznawcza Odznaka Górnośląska
2013
Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej

9.

Krajoznawcza Odznaka im. dr. Tytusa Chałubińskiego
?
Komisja GOT PTT O/PTT w Radomiu

10.

Krajoznawcza Odznaka im. Jana Pawła II
1985
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej
Archidiecezji Krakowskiej

11.

Magurska Odznaka Terenowa
2016
Magurski Park Narodowy

12.

Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Bliza International”
2011
Towarzystwo Przyjaciół CMM w Gdańsku

13.

Międzynarodowa Odznaka Turystyki Kolarskiej AIT
?
KTKol. AIT

14.

Młody Turysta Ziemi Leszczyńskiej
?
KOiW w Lesznie

15.

Odznaka DogWay – Psi Turysta
2012
Hodowla AKI Line i Klub DOG Line

16.

Odznaka i Certyfikat UECT
?
Europejska Federacja Turystyki Rowerowej

17.

Odznaka Jadwiżańska
2005
Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej

18.

Odznaka „Korona Gór Polski”
1997
Redakcja „Poznaj swój kraj”

19.

Odznaka Krajoznawcza „Twierdza Nysa”
?
Punkt Informacji Turystycznej
Bastion św. Jadwigi w Nysie

20.

Odznaka „Miłośnik rzeki Skawy”
?
Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun” w Żorach

21.

Odznaka „Nasza Gmina Jedlicze”
2016
Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” w Jedliczu

22.

Odznaka „Odkrywca Świnoujskiej Atlantydy”
2019
Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

23.

Odznaka Powiatowa Orienteeringu Sprawnościowego (OPOS)
?
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

24.

Odznaka „Szlak Kościołów Drewnianych Ziemi Kaliskiej”
2016
Zespół Weryfikacyjny
przy Starostwie Powiatowym w Kaliszu

25.

Odznaka „Tarcza Myślibora”
?
Stowarzyszenie „Z Biegiem Myśli”

26.

Odznaka Turysty Caravaningowego PZM
?
Okręg. Kom. Sport. Popularnych i Turystyki PZM
Komisja Caravaningu i Campingu PZM

27.

Odznaka Turysty Motorowego PZM
?
Okręgowa i Główna Komisja
Sportów Popularnych i Turystyki PZM

28.

Odznaka Turysty Polskiego Związku Kajakowego (OT PZKaj)
1983
Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj
Referaty Weryfikacyjne OT PZKaj

29.

Dziecięca Odznaka Turystyczna PZKaj „KAJtek”
2013
Terenowe Referaty Weryfikacyjne OT PZKaj

30.

Odznaka Turystyczna „111”
2010
O.W. „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach

31.

Odznaka „Wędrowiec Gliwicki”
?
Stowarzyszenie „Gliwickie Metamorfozy”

32.

Odznaka „W kręgu Lackowej”
?
Operator serwisu www.niski.pl

33.

Odznaka „Zdobywca Korony Starego Gdańska”
2014
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

34.

Odznaka Zdobywcy – Quiz Questing
2014
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Fundacja Rozwoju Gmin „PRYM”
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

35.

Odznaka „Znam Miejsca Pamięci Powiatu Radzyńskiego”
2018
Zespół Weryfikacyjny
powołany przez Starostę Radzyńskiego

36.

Odznaka „Znawca Polskich Pomników Historii”
2009
Redakcja „Poznaj swój kraj”

37.

OK „Pasjonat Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego”
?
Zarząd Wdzydzkiego PK

38.

OKT PTT „Główny Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

39.

OKT PTT „Główny Szlak Sudecki”
2015
Komisje GOT PTT

40.

OKT PTT „Główny Szlak Świętokrzyski”
2016
Komisje GOT PTT

41.

OKT PTT „Mały Szlak Beskidzki”
2011
Komisje GOT PTT

42.

OKT PTT „Szlak Grybów – Rzeszów”
2016
Oddział PTT w Tarnowie

43.

OKT PTT „Szlak Tarnów – Wielki Rogacz”
2014
Oddział PTT w Tarnowie

44.

OKT PTT „Szlak Trzech Pogórzy”
2017
Oddział PTT w Tarnowie

45.

OKT PTT „Śladami Bielsko-Bialskiego PTT”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

46.

OKT PTT „Turystyczna Korona Tatr”
2015
Komisje GOT PTT

47.

OKT PTT „Tysięczniki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

48.

OKT PTT „Wielka Korona Beskidów”
2014
Komisje GOT PTT

49.

OKT PTT „Zamki Trzech Narodów”
2014
Oddział PTT w Bielsku-Białej

50.

OT „100 Schronisk na 100-lecie PTTS BŚ”
2015
Polskie Towarzystwo Turystyczno Sportowe
„Beskid Śląski” w Republice Czeskiej

51.

OT „Ekomuzeum Babia Góra”
2012
Klub Sportowy „Bór” Toporzysko

52.

OT Gminy Brenna
2012
OPKiS Gminy Brenna

53.

OT im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

54.

OTK „Odznaka Garwoznawcy”
2008
Stowarzyszanie „Wspólnota Powiatowa”

55.

OTK „Wyprawy z Wikingiem w Nieznane” – Korona Szlaków
Pomorza Zachodniego
2019
Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking”,
Robert Filipski w Szczecinie

56.

OTK ZPKWŚ „Przyjaciel Parków Krajobrazowych”
2006
Biuro ZPKWŚ w Będzinie

57.

OT Miłośnik Latarń Morskich „BLIZA”
2006
Towarzystwo Przyjaciół CMM w Gdańsku

58.

OT „Poznajemy Archidiecezję Łódzką”
2001
Parafialny Klub Sportowy MARKUS w Łodzi

59.

OT „Przyjaciel Czerwionki-Leszczyn”
?
CIT w Czerwionce-Leszczynach

60.

OT PTSM „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
?
Oddziały PTSM

61.

OT „Rowerem po Ziemi Oławskiej”
2007
Starosta Oławski

62.

OT Szlaku Polski Walczącej na terenie powiatu legionowskiego
2018
Starostwo Powiatowe w Legionowie,
O/PTTK Mazowsze, Hufiec ZHP Legionowo

63.

OT „Znam Gminę Miejska Górka”
2004
Towarzystwo Turystyczne „TRAMP”

64.

Radzyńska Odznaka Turystyczna
2019
Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”
w Radzyniu Podlaskim

65.

Wyszkowska Odznaka Krajoznawcza „Hutnik”
2004
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”